မွှေးပဲကျက်မှုန့် 150 g

မွှေးပဲကျက်မှုန့် 150 g

အသုပ်အမျိုးမျိုးသုပ်စားရာတွင် မွှေးပဲကျက်မှုန့် ထည့်၍ သုပ်စားနိုင်ပါသည်။